مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

تعریف IPهای مجاز نقش‌ها

در این بخش، می‌توان مشخص کرد که کاربران دارای این نقش، از کدام دسته از IPهای تعریف شده در صفحه تنظیمات، به حساب ابرینوی خود دسترسی داشته باشند.

نکته مهم: اگر هیچ دسته‌ای از IPها در این بخش مشخص نشود، به این معناست که کاربران دارای این نقش اجازه اتصال به ابرینو از تمامی IPها را دارند.